Ποιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠOΙΟΤΗΤΑΣ


Η εταιρία ΖΗΣΙΟΣ ΑΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας αποσκο πώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της δεσμεύεται για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015,  και την τήρηση του νομοθετικού & κανονιστικού πλαισίου

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας έχει ως πεδίο εφαρμογής:

  • Σχεδιασμός και Κατασκευή Καλουπιών για παραγωγή μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων
  • Ανάπτυξη και Κατασκευή αυτοματισμών προσαρμοσμένων σε καλούπια

και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας  

Βασικός Στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΖΗΣΙΟΣ ΑΕ αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση της εταιρίας και  του συστήματος διαχείρισης ποιότητας μέσω της καθιέρωσης και παρακολούθησης στόχων ποιότητας

 

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της εταιρίας είναι:

  • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.

 

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της ΖΗΣΙΟΣ ΑΕ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της, προϊόντων και υπηρεσιών άριστης ποιότητας.